Are "överträdelsepunkter" tillämpas på EU-licenser utanför hemlandet?

11

Skulle jag ha en tjeckisk licens och bryta en mindre lag i Tyskland som orsakar mig ett visst antal "överträdelsespunkter" (t ex hastighet), skulle de så småningom överföras till min tjeckiska licens? Jag skulle självklart behöva betala böterna (antingen på plats eller via post), men det är inte klart om EU-länder utbyter data om trafikpunkter.

Jag skulle begränsa räckvidden för EU / EES-licensinnehavare som kör inom EU / EES, för att undvika en alltför bred fråga. Antag också att personen i fråga är bosatt i sitt hemland och bara besöker andra EU / EES-länder som turist.

    
uppsättning JonathanReez 21.05.2015 21:08

3 svar

8

Direktiven om transportsäkerhetsrådet

före maj 2015

Fram till nyligen skulle enskilda europeiska länder inrätta bilaterala överenskommelser när det gäller att tillämpa trafikreglering. Detta gäller exempelvis för Storbritannien och Irland. Schweiz och Italien för att nämna några. Samtal om samordning eller reglering av gränsöverskridande trafiköverträdelser dateras väg tillbaka. År 2011 godkändes ett EU-direktiv (nr 2011/82 / EU) och trädde i kraft 2013, vilket gör det möjligt för förare att åtalas gränsöverskridande. T den rättsliga grunden för detta direktiv ansågs då ogiltig i maj 2014 av EG-domstolen , och således började EU att studera ett nytt direktiv.

Den nuvarande situationen för frågor (efter maj 2015)

Enligt denna FAQ-sida från European Transport Safety Council , den nya Europeiska gränsöverskridande verkställighetsföreskrifter (EU-direktiv 2015/413) godkändes i mars 2015 och ska införlivas i nationella bestämmelser av alla medlemsländer (med undantag för Storbritannien, Irland och Danmark) senast den 6 maj 2015. < strong> Genom detta direktiv kan länder följa upp trafiköverträdelser från utländska förare genom att få tillgång till nationella uppgifter om fordonets registrering utan att det behövs bilaterala avtal.

Den länkade ETSC FAQ-sidan beskriver åtta större körbrott som nu kan vara åtalad gränsöverskridande:

 • Speeding;
 • Not using a seatbelt;
 • Not stopping at a red traffic light or other mandatory stop signal;
 • Drink driving;
 • Driving under the influence of drugs;
 • Not wearing a safety helmet (for motorcyclists);
 • Using a forbidden lane (such as the forbidden use of an emergency lane, a lane reserved for public transport, or a lane closed down for road works);
 • Illegally using a mobile phone, or any other communications device, while driving.

Systemets funktion beskrivs också på den länkade FAQ-sidan. Kortfattat utnyttjar det den nuvarande ramen för ömsesidigt erkännande av ekonomiska påföljder , och ett nytt samarbetssystem genom vilket länder väljer särskilda kontaktpunkter som ansvarar för hanteringen av andra gränsöverskridande ansökningar från andra länder.

Det följer att en mekanism för att åtala vägtrafiköverträdelser gränsöverskridande inom EU existerar och gradvis genomförs. Det här är inte att säga att alla böter för brott som begås utomlands kommer att skickas till ditt hem, eftersom direktivet är lämnat otillräckligt för att tillåta att länderna vinklar utrymme. I synnerhet kan enskilda länder välja huruvida det gränsöverskridande åtal ska inledas från fall till fall - mekanismen startas inte automatiskt av alla länder.

Hur om punktsystem?

Det ovannämnda direktivet nämner inte punktsystem. Jag vet att dessa system är landsspecifika , i fråga om antalet poäng på en ren licens, tillägg eller subtraktion av poäng och poängen per överträdelse. Det förefaller därför som vid skrivandet att bristen på ett gemensamt europeiskt körkortspunktssystem avgör brist på kontroll- och åtalsmekanismer för punktavdrag / tillägg efter trafiköverträdelser.

Och landsspecifika körförbud?

Verkställs i det land där brottet begicks (om tillämpligt) är det säkert att anta att körförbud inte kommer att bero på gränsöverskridande bestämmelser. Som nämner Tor-Einar Jarnbjo i sitt svar om man begår ett körningsbrott, kommer du att bli förbjuden att köra i en land, då förbudet kommer att träda i kraft så snart brottsligheten behandlas av det landet. Du kanske eller kanske inte får ett meddelande om detta (det här anges inte i ovannämnda EU-direktiv) men du bör ändå se till att du är medveten om eventuella förbud du kan ha. Du kommer inte gilla det om ditt körkort ska komma som förbjudet i det landet under en slumpmässig poliskontroll.

    
svaret ges 22.05.2015 19:10
3

Det finns inget EU-omfattande system för att hantera straffpunkter och körförbud. I själva verket är dessa system förmodligen mer varierande än du inser, i vissa länder förlorar du poäng tills du inte har någon och måste ge upp ditt tillstånd, i andra får du poäng och överskrider ett tröskelvärde har konsekvenser. Antalet poäng och tröskelvärden för olika brott varierar också, och vissa länder har inte ens ett straffsystem.

Vad som händer är följande:

 • Böter ökar alltmer över gränserna. Ditt hemland kan avslöja din adress baserat på ditt nummer på licensnummer eller ens gå längre än det och samla på det andra landets vägnar. Det finns en ram för att uppmuntra detta på EU-nivå.
 • Om du bor i ett annat EU-land och kör det med din ursprungliga licens (vilket är helt legalt i många fall) och begår ett brott som leder till upphävande eller straffpoäng, kan du tvingas byta din licens för en lokal en.
 • Även om du inte bor där, kan du naturligtvis få ett förbud i landet du besöker. Detta förbud gäller inte automatiskt ditt hemland.
 • Om du begår ett brott i utlandet, kan du få någon straff där du bor, i vissa fall även om det inte finns något straffpunktssystem där du begått brott, men det är helt upp till varje land. Konceptuellt är det inte en utländsk bestraffning som tillämpas av de lokala myndigheterna, det är de lokala myndigheterna som tillämpar sitt eget straff baserat på information de fått från ett annat land. Det finns ingen utbyte av "data på trafikpunkter" eller några EU-regler om varje land är gratis att göra vad de vill ha med all information de får om vad du gjorde på andra ställen. Anecdotiskt tycker jag att Schweiz är till exempel väldigt aggressiv med detta. Andra länder gör det inte alls.
svaret ges 22.05.2015 20:47
-1

Punktsystem och körförbud är, om inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning, landspecifikt. Det finns inga EU / EEA omfattande regler för detta ämne.

Vad händer om du som tjeckisk medborgare med ett tjeckiskt körkort lyckas få så många brottställen i Tyskland att de kvalificerar sig för ett körförbud, kommer de tyska myndigheterna att utfärda ett körförbud mot Tyskland.

Tyskarna kan också informera tjeckiska myndigheterna om böter, poäng och körförbud, men det är som sagt, upp till tjeckisk lagstiftning och tjeckiska myndigheter om det kommer att få konsekvenser för dig och om tillämpligt vad de gör.

Även om det kan tyckas olagligt, gäller samma princip (nationell jurisdiktion) också omvänd. Om du är tysk bosatt med ett tyskt körkort och de tyska myndigheterna utfärdar dig ett körförbud, är detta körförbud som standard också endast giltigt för Tyskland. Om inte annat följer av nationell lagstiftning kan du fortfarande få köra i andra länder.

    
svaret ges 22.05.2015 02:29